توجه

تفاوت فیلم موسی با سریال موسی، این است که در فیلم موسی تمام آیات قرآن حذف شدند